เรารักสุพรรณ สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในสุพรรณบุรี

งานแห่เทียนพรรษา สุพรรณบุรี 2561

     งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2561 นี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561  ...

ถนนหรรษา วินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

     "ถนนหรรษา วินยานุโยค" จัดขึ้นโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวบ้านชุมชนศรีสรรเพชญ์พัฒนา ชุมชนต้นแจงพัฒนา และชุมช...

ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี (วัดสามชุก)

        สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ภาค FM ๑๐๐.๒๕ HMZ ก่อตั้งและเริ่มออกอากาศ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่ธรรมะทางพระพุทธศาสนา โดย พระครูสุวรรณวิจิตร เจ้าอาวาสวัดสามชุก เป็นผู้ก่อตั้ง ณ ศาลาการปรียญวัดสามชุก เดิมชื่อว่า "สถานีวิทยุชุมชนคนสามชุก" โดยมี คุณดำรงค์ ล้อมลาย เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอำเภอสามชุก เป็นผู้ดำเนินการ (ดีเจ) คนแรก จากนั้นจัดประชุมและแต่งตั้งกรรมการบริหารสถานี และมีผู้มาดำเนินการรายการต่อๆ มา

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา วัดสามชุก

        วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะบุคคลจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน จำนวน ๕๑ คน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม เพื่อก่อตั้งสถานีวิทยุชุมชน ครั้งที่ 1 ณ วัดสามชุก ที่ประชุมมีมติให้ใช้ชื่อว่า "สถานีวิทยุชุมชนคนสามชุก" มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการดำเนินงาน และวางข้อกำหนดเรื่องการจัดผังรายการ รูปแบบการจัดรายการ โดยให้คณะกรรมการดำเนินงานประสานกับหน่วยงานที่จะร่วมจัดรายการ การจัดหางบประมาณมาสนับสนุน ทางคณะกรรมการบริหารรับไปพิจารณา ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โดยจัดทอดผ้าป่าเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน๒๕๔๖ และเปิดสถานีวิทยุฯ ในวันเดียวกัน นับได้ว่าเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือของทุกฝ่าย

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา วัดสามชุก

        สถานีวิทยุชุมชนคนสามชุก มีหลากหลายรายการที่ชุมชนเป็นผู้จัดเอง เช่น รายการธรรมะ สุขภาพ ข่าวชุมชน เพลงลูกทุ่ง การศึกษา ข่าวทั่ว นิทาน สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี จากชาวสามชุกทุกระดับ ความพิเศษของสถานีวิทยุแห่งนี้ ก็คือ จะมีการเปิดสถานีตอนเช้าด้วยรายการธรรมะ และจะปิดสถานีด้วยรายการธรรมะอีกเช่นกัน เพื่อจะทำให้ผู้ฟังได้รับฟังธรรมะและซึมซับรับเอาธรรมะที่ได้ฟังไปประพฤติ ปฏิบัติในชีวิต ประจำวัน

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา วัดสามชุก

        ปัจจุบัน สถานีวิทยุชุมชนคนสามชุก ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ" จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ ๑๐๐.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ เปิดกระจายเสียงทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. เป็นรายการเกี่ยวกับธรรมะ และสาระความรู้ ดำเนินรายการโดยพระคุณเจ้าจากวัดต่าง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี , ฆราวาส, ครู-อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ รายการอีกส่วนหนึ่ง รับถ่ายทอดสัญญาณเสียง จากสถานีวิทยุ ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วัดราชาธิวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และรายการ "คดีโลกคดีธรรม" รับถ่ายทอดสัญญาณเสียงจากสถานีวิทยุคลื่นวัฒนธรรมวัดดวงแข FM ๘๘.๗๕ HMZ กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา วัดสามชุก

โทร.035 - 571108

ผู้ดำเนินรายการ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา วัดสามชุก FM 100.25 Mhz
โดยพระครูสุวรรณวิจิตร เป็นประธาน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล   รายการ
1 พระครูสุวรรณวิจิตร เสียงธรรมวัดสามชุก / แวดวงคณะสงฆ์ไทย
2 พระครูสังฆรักษ์พิพัฒน์ ธรรมปิติ
3 อ.แสวง คำสระน้อย เรารักวัฒนธรรมไทย / ครูเก่าเล่าขาน
4 อ.ละม่อม คำสระน้อย ชีวิตและสุขภาพ
5 ทนายพงษ์นรินทร์ อมรรัตนา กฏหมายเพื่อประชาชน
6 คุณสมพร สว่างศรี ข่าวสารบริการชุมชน
7 ผู้ใหญ่สมพิศ พวงปรึก สบาย สบาย สไตล์สมพิศ
8 คุณสมชาย กล้าหาญ สาธารณสุขเพื่อสุขภาพ
9 คุณเฉลิมวรรณ สว่างศรี กศน.เพื่อประชาชน
10 อ.อภิรดี ฟานเดอปุท บรรหารฯ 6 พาที
11 อ.ไพบูลย์ สายแก้วลาด นานาสาระ
12 คุณยงยุทธ พรรณกลิ่น ลูกทุ่งชลประทาน
13 คุณดำรงค์ ล้อมลาย ลูกทุ่งยามเย็น
14 อ.โสภณ อินทร์พยุง ธรรมะหลวงพ่อเทียน
15 อ.เอกอุดม อิงคะวะระ ธรรมะโอสถ (วัดทุ่งสามัคคีธรรม)
16 คุณนิภาพรรณ แสงอินทร์ เก็บมาเล่าเช้าวันอาทิตย์
17 อ.วัฒนา หอมคันทรง อภิธรรมนำสุขสู่ชีวิต

* ข้อมูล เมื่อปี พ.ศ.2555

 

share now2

ท่องเที่ยวทั่วไทย

 manuspanich250x100